Ana Sayfa EKONOMİ 20 Ağustos 2014 3227

KOSGEB’le iş kurma imkanı

Uluslararası Kalkınma Ve Girişimciyi Destekleme Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Turan Kaya, derneğin faaliyetleri ve KOSGEB hakkında deta

KOSGEB’le iş kurma imkanı

Uluslararası Kalkınma Ve Girişimciyi Destekleme Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Turan Kaya, derneğin faaliyetleri ve KOSGEB hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin sosyal sorunlarından herkes sorumludur. Kişisel, grupsal veya toplumsal hayatın düzenli, verimli ve mutlu olmasını istemek uygar insana yakışan bir olgudur.

Yaşama gayeleri içinde en kıymettarı, hayata hizmettir.

Bundan daha imrenilecek bir hayat örneği olamaz.

İnsan, hangi koşullarda olursa olsun, bir değerler manzumesidir.
İnsan kendi kapasite ve gücü ile yaşadığı topluma ne kadar katkıda bulunabilirse, o kadar çok değerlidir ve saygındır.

Bireyler ve gruplar toplum içinde saygınlık ve sorumluluklarını sürdürerek; ekonomik, sosyal ve kültürel yetenekleri oranında toplum yaşamına katkıda bulunmalıdırlar.
Bireyler -herhangi bir nedenle- kendi kendilerini ekonomik olarak idare etme haklarını yitirdiklerinde, bu hakkı yeniden kazanma imkânına sahip kılınmalı ve bunun için yapabilecekleri iş imkânları oluşturulmalı ve toplum üretken hale getirilmelidirler.

İşte bu ilke ve düşünceyi benimseyen Uluslararası Kalkınma ve Girişimciyi Destekleme Derneği 14.02.2014 tarihinde kurulmuştur.

Derneğin kuruluş gayesi

Türkiye de bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltılmak, yoksullukla mücadele etmek amacıyla kurulmuştur. Küreselleşen dünya düzeninde, gelişen teknolojiyle beraber içerisinde yaşamış olduğumuz asır, sanayi toplumu haline gelmiştir. Toplumun yaşam biçimindeki değişiklikler, yeni iş fırsatları doğdurmuştur. Bu sebeple amacımız, ülkemizde girişimcilik kültürünün tabana yayılmasını sağlamak ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vermek, yeni iş fikirleri, alternatif meslek alanları tespit etmektir. Bölgenin ve illerin öne çıkan doğal kaynakları, beşeri sermayesi, öncelikli ihtiyaçları doğrultusuna katma değere dönüştürmek amaçlanmaktadır.

İllerdeki mevcut atıl kapasiteyi tespit edip üretime yönelik somut projeler ortaya koymak, bu projeleri uygulamak ve katılımcılığı özendirerek sürdürebilirliği sağlamak hedeflerimizdendir.
Girişimci adaylarının bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasına destek olmak, iletişim ağlarını geliştirmek; eko girişimcilik, sosyal girişimcilik, yenilikçi girişimcilik, genç girişimcilik ve kadın girişimciliği gibi tematik alanlarda girişimciliğe bilgi ve proje desteği sağlamak olmazsa olmazlarımızdandır.

Derneğin vizyonu

Derneğimiz, ülkemizin kalkınması için ilgili Kamu Kuruluşları ve Özel Kuruluşlar, STK’lar Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren benzeri kuruluşlarla işbirliği yapacaktır

Ulusal düzeydeki yoksunluk ve yoksullukla mücadele etmek girişimcilik ruhunu genç nesillere yaymak ve gelir arttırıcı faaliyetlere yönelik araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamasına katkı sağlamaktır.

Girişimcilerin; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurmasına(gerçek veya tüzel kişilik olarak), geliştirilmesine destek olmaktır.
Yerli ve yabancı finans kaynaklarına erişimine, risk sermayesi, bireysel katılımcı sermayesi ve alternatif finansal araçlardan faydalanmalarına yardımcı olmaktır.

Derneğin misyonu

1-Genç Girişimcilerin, İşletme Kurmalarını Desteklemek
2-Yerel ve Bölgesel Kalkındırmayı Hızlandırmak
3-Vergi Kaynağı Arttırmak
Genç girişimcilerin, işletme kurmalarını desteklemek
Girişimci adaylarının bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasına destek olmak, iletişim ağlarını geliştirilmek; Eko Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Yenilikçi Girişimcilik, Genç Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği gibi tematik alanlarda girişimciliğe bilgi ve proje desteği sağlamaktır
Girişimcilik kültürünün topluma yayılmasını sağlamak
Derneğimiz ilk aşamada, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcikler açma çalışmalarına hız verecek; ayrıca yurt dışında kurulmuş olan bir derneğin veya vakfın Türkiye’de şubesini veya temsilciliğini açacaktır.
a) Derneğimiz birinci aşamasını tamamladıktan sonra, Türkiye’de ve yurt dışında kurulu bir vakfa üye olacak, ileriki aşamalarda ise şube sayısı ve üye potansiyeli federasyon kurma yeterliliğine haiz olduğunda, federasyon veya konfederasyon kuracak veya kurulu bir federasyona ya da konfederasyona üye olacaktır.
Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için yeni iş fikirleri, meslek alanları tespit etmek, bunun için somut projeler üretmek, gençlere ve ev hanımlarına, eko girişimcilik, sosyal girişimcilik, yenilikçi girişimcilik, genç girişimcilik ve kadın girişimciliği gibi tematik alanlarda girişimcilik eğitimi vermektir.

b) Derneğimizin yegâne gayesi, yoksullukla mücadele etmektir. Bu yolla vatandaşlarımızın yaşam standardının yükselmesine ve istihdam artışına katkı sunacaktır. Derneğimiz -kuruluş tüzüğünde vurgulandığı gibi- bireylere, bilgi ve proje desteği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına; KOSGEB desteklerinden yerli ve yabancı finans kaynaklarına kadar risk sermayesi fonları ve iş melekleri gibi alternatif finansal araçlarından faydalanmaları için, her türlü proje, fizibilite hazırlama çalışmalarına danışmanlık hizmetleri sunacaktır.

Vergi kaynağı arttırmak

Bir devletin ekonomik plan ve programlarında amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi ancak ekonomik değer ifade eden bir takım kaynaklar elde etmekle mümkündür. Bu kaynaklardan en önemlisi hiç şüphesiz ki gelir kaynağını oluşturan vergilerdir.
Her geçen gün ülkemizin mali kaynak ihtiyacı artmakta olduğu bir gerçektir. Bu sebeple yeni işletmeler kurarak ticari faaliyetimizi kayıt altına alıp devlete vergi vermek, devlet bütçesine katkı yapmak suretiyle, ülkemize kamu yatırım ve hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, bir vatandaşlık şuurudur.

Kendi işim olsun projesi

İstanbul Üsküdar’da girişimciye destek vermek amacıyla “Kendi İşim Olsun” adlı girişimcilik ve kendi işini kurma programı 28 MART 2014 tarihinde itibariyle başlamıştır.
Uluslararası Kalkınma ve Girişimciyi Destekleme Derneğimiz, KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkez Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü imzalamıştır. Derneğimiz, iş fikrine sahip girişimciye iş kurmanın tüm aşamalarına ilişkin doğru bilgi sahibi olma, iş kurma becerilerini geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Girişimcilik eğitimi müfredatı

1- Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar,
Girişimci düşünce biçiminin temelleri, Girişimci kişiliğin sınanması.
2-Girişimcilik süreci İş fikri geliştirme ve yaratıcılık Yaratıcı sorun çözme teknikleri İnovasyon
3-İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma)
Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları.
4-İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı)
Pazarlama planı dâhilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
5- İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı) Üretimin planlanması.
6- İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı) Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu İnsan Kaynakları Yönetimi.
7- İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları Muhasebe (bütçe ve nakit akışı)
8- Pazar araştırma ve pazarlama planına yönelik atölye çalışması
9- Üretim (imalat/hizmet) planına yönelik atölye çalışması
10-Yönetim planına yönelik atölye çalışması
11- Finansal plana yönelik atölye çalışması
12 – İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, Değişimi
Yönetebilme ve Büyüme, Bilgi Yönetimi.
13- İş planı yazımı, sunumu konularında ve şirket kurmanın mali boyutları hakkında bilgiler verilecektir. Girişimci adaylarının alacakları bu 70 saatlik eğitimin ardından, iş planlarını oluşturarak iş kurmalarının önü açılacaktır.
Bu kapsamda eğitimlerini tamamlayıp, iş planlarını yazan ve işlerini kuran girişimci adaylarına -KOSGEB kurulundan başarı ile geçtikleri takdirde- 30.000 TL hibe, “0” faizli 70.000 TL geri ödemeli kredi desteği sağlanacaktır.

Turan Kaya
Yönetim Kurulu Başkanı

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI

Başlama tarihi Bitiş tarihi

1- 25 Ağustos 2014 04 Eylül 2014
2- 13 Ekim 2014 24 Ekim 2014
3- 03 Kasım 2014 13 Kasım 2014
4- 17 Kasım 2014 28 Kasım 2014
5- 08 Aralık 2014 19 Aralık 2014

Etiketler:
selyus